Aleksandar Ilić | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaAleksandar Ilić

Član predsedništva

Izabrani član Predsedništva

 

Radno iskustvo

Advokatska kancelarija “Batrićević”

1995. – 1998.

Sudski pripravnik

• Priprema podnesaka za sud, aktivno učešće u razgovorima sa klijentima, prisustvo na

suđenjima.

o Kancelarija se specijalizovano bavila krivičnim pravom.

Treći opštinski sud u Beogradu

1998. – 2001.

• Najbolji rezultati pokazani u radu parničnog i vanparničnog sudskog veća.

Vlada Republike Srbije

Feb. 2001. – Apr. 2004.

Zamenik šefa kabineta predsednika Vlade Republike Srbije (Feb. 2001 – Maj 2003.)

Šef kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije (Maj 2003. – Apr. 2004)

• Priprema sastanaka, materijala za sastanke predsednika i potpredsednika Vlade, aktivno

učešće na sastancima, praćenje, analiza i izveštavanje o realizaciji postignutih dogovora.

• Komunikacija sa ministarstvima, drugim vladinim organizacijama i stručnim službama,

ambasadama i građanima.

• Organizacija domaćih i međunarodnih državnih poseta.

• Poslovi vođenja, praćenja i realizacija ostalih projekata od prioritetnog značaja za Vladu

iz domena pojedinih Vladinih ministarstava, drugih institucija i službi.

Projekti:

• Uspostavljanje, organizacija i razvoj Socijalno-Ekonomskog saveta RS – poslovi sekretara

saveta.

• Praćenje realizacije projekta uspostavljanja Jedinstvenog katastra nepokretnosti RS.

• Uspostavljanje, organizacija i realizacija poslova vezano za imovinsko-pravni aspekt

preduzeća koja su bila predmet ubrzane aukcijske privatizacije.

• Priprema, organizacija timova, koordinacija i praćenje višemesečne kampanje predsednika

Vlade, ministara i ostalih članova Vlade – “Srbija na dobrom putu”.

• Uspostavljanje, organizacija i realizacija prvih projekata fonda “Dr. Zoran Đinđić”.

Privredne aktivnosti:

• Član UO “Narodna lutrija” – Beograd

• Član UO “22. decembar” - Beograd

• Član UO “21. maj” – Beograd

Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore

Apr. 2004. – Nov. 2006.

Načelnik sekretarijata

Direktor za ljudske resurse i v.d. načelika sekretarijata

• Rukovođenje i organizacija Službe za upravljanje ljudskim resursima, kao i Službe za

pravne i opšte poslove (sekretarijat).

• Komunikacija sa organima i službama Vlade RS.

Projekti:

• Modernizacija sistema kontrole letenja – pregovori i zaključivanje ugovora sa EBRD i EIB.

• CARDS projekat razvoja Službi ljudskih resursa u sistemima kontrole letenja u zemljama

jugoistočne Evrope.

• Projekat Evropske organizacije za bezbednost vazdušne plovidbe EUROCONTROL –

uspostavljanje jedinstvenog sistema kontrole u vazdušnom prostoru zemalja jugoistočne

Evrope (SEE FAB – pravni okvir).

Dodatne aktivnosti:

• Predsednik više međunarodnih tenderskih komisija za nabavku opreme i drugih sredstava

za potrebe Agencije

Futura plus d.o.o.

Dec. 2006. – Apr. 2009.

Direktor za ljudske resurse

• Reinžinjering radnih procesa i uvođenje ISO standarda (izrada radnih procedura).

• Optimizacije troškova zarada zaposlenih (izrada modela zarada, obračun zarada,

bonusni sistemi) kao i utvrđivanje potrebnog broja izvršilaca.

• Regrutacija, selekcija i obuka zaposlenih.

• Radnopravni poslovi

• Izrada plana ljudskih resursa.

• Interni PR

Dodatne aktivnosti:

• Regionalni razvojni projekti od značaja za kompaniju.

Luss investment d.o.o.

Apr. 2009. – Feb. 2010.

Direktor za pravne poslove i ljudske resurse

• Pravni, organizacioni i savetodavni poslovi neophodni za uspostavljanje novog pravnog

lica

Begram servis d.o.o.

Mar. 2010. – Apr. 2014.

Direktor i suvlasnik firme

• Pravni, ekonomski, finansijski i organizacioni poslovi vezani za uspostavljanje i

rukovođenje novim pravnim licem.

Delatnost:

• Postprodajne usluge za operatere mobilne telefonije.

• Distribucija BlackBerry mobilnih telefona i integracija BlackBerry rešenja.

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

Apr. 2014. –

Šef kabineta direktora

• Poslovi šefa kabineta direktora

Projekti:

• Koordinacija aktivnosti uspostavljanja sistema kontrole letenja u vazdušnom prostoru Bosne

i Hercegovine.

Obrazovanje

Srednja ekonomska škola “Nada Dimić” Zemun

1988. - 1992.

Pravni fakultet u Beogradu, Pravosudni smer

1993. - 1998.

Dodatno obrazovanje

Akademska Alternativna Mreža (AOM)

Jednogodišnji programi

• Teorije i prakse savremene dokumentacije

• Pravni i institucionalni okvir EU

Stručni ispiti

Pravosudni ispit

2004.

 

Za člana Predsedništva Pokreta slobodnih građana izabran većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine.