Organi Pokreta | Pokret slobodnih građana

Organi Pokreta

Organi Pokreta su Skupština, Predsedništvo, Predsednik, Izvršni odbor, Politički savet, Savet organizacija, Veliki odbor i Omladinska organizacija.

 

Skupština

Skupštinu Pokreta čine svi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Članovi Pokreta su u skupštini predstavljeni preko predstavnika lokalnih teritorijalnih organizacija.

 

Predsedništvo

Predsedništvo je organ Pokreta koji utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Pokreta.

Predsedništvo Pokreta slobodnih građana čine:

Predsednik

Predsednik Pokreta je po funkciji član predsedništva i rukovodi njegovim radom. Na osnivačkoj Skupštini za prvog predsednika Pokreta slobodnih građana izabran je Saša Janković. Dana 17.12.2018. godine, usled ostavke Saše Jankovića, funkciju v.d. predsednika PSG preuzeo je Rade Veljanovski, a sve do održavanja prve naredne Skupštine PSG.

 

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Pokreta, koji čine Predsednik i članovi Izvršnog odbora izabrani od strane Predsedništva na predlog Predsednika Pokreta.

 

Politički savet

Politički savet je primarni savetodavni organ Pokreta koji čine pojedinci istaknuti u poljima svog društvenog angažmana.

 

Savet organizacija

Savet organizacija je savetodavno telo koje čine predstavnici organizacija koje su se pridružile Pokretu.

Do sada su se Pokretu pridružile:

 

Veliki odbor

Veliki odbor je savetodavno telo koje čine predsednici odbora i kancelarija.

Odbori su tematski oblici organizovanja unutar Pokreta. Njihova svrha je specijalizacija zarad efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Pokreta.

Kancelarije su teritorijalni oblici organizovanja. Njihova svrha je decentralizacija zarad efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Pokreta.

Trenutno su formirani:

  • Odbor za ekologiju, energetiku i zaštitu životne sredine
  • Odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu
  • Odbor za kulturu
  • Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost
  • Odbor za medijsku politiku
  • Odbor za obrazovanje
  • Odbor za saobraćaj
  • Odbor za spoljne poslove
  • Odbor za rad i socijalna pitanja

 

Omladinska organizacija

Članovi Pokreta mlađi od 30 godina učestvuju u radu Pokreta i kroz Omladinsku organizaciju, prilagođenu specifičnim zahtevima mladih.