Dokumenta | Pokret slobodnih građana

Statut Pokreta slobodnih građana

U skladu sa odredbama čl. 12. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon), na skupštini održanoj dana 18.05.2019. godine u Beogradu, usvojen je:  

 

S T A T U T

POKRETA SLOBODNIH GRAĐANA

I DEO

UVODNE ODREDBE

Član 1.
Oblast ostvarivanja ciljeva

POKRET SLOBODNIH GRAĐANA (u daljem tekstu – Pokret) je nevladino i nedobitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti države i društva.

Član 2.
Ciljevi Pokreta

Opšti cilj Pokreta je postizanje i unapređenje dostojanstva i blagostanja građana u demokratskoj državi i pravednom društvu i temelji se na vrednostima među kojima su najistaknutije:

1. uspostavljanje demokratskog društva u punom kapacitetu, sa nedodirljivošću podele vlasti i poštovanjem Ustava bez presedana;

2. onemogućavanje svake eksploatacije – prirodnih, tehnoloških i pre svega ljudskih resursa radi zadovoljenja interesa pojedinaca i grupa;

3. obezbeđivanje ravnopravnosti svih slojeva stanovništva, manjina i marginalnih grupa;

4. onemogućavanje iskorišćavanja Srbije kao resursa za jeftinu radnu snagu i prekarni rad;

5. stvaranje države koja sprečava stvaranje ogromnih razlika između siromašnih i bogatih;

6. stvaranje socijalno odgovorne države koja brine o zdravlju i uslovima egzistencije za sve slojeve stanovništva;

7. otvaranje šansi za masovno obrazovanje nižih slojeva i manjinskih grupa i omogućavanje najboljih uslova za najbolje;

8. stvaranje društva koje prepoznaje značaj kulture i državu koja prepoznaje njen značaj;

9. stvaranje države koja gradi bogatstvo društva – na osnovu inicijativa, potencijala pojedinca nezavisno od partijske, etničke, religijske i svake druge pripadnosti;

10. stvaranje države koja podstiče građansku participaciju i odlučivanje na lokalnom nivou – u regionima, gradovima i selima;

11. stvaranje države koja gaji i razvija dobre odnose sa susedima i ostalim zemljama Sveta;

12. stvaranje države koja baštini najbolje vrednosti Evrope kojoj pripada i gradi vrednosti i institucije koje vode ka zvaničnom priključenju Evropskoj uniji;

13. stvaranje države koja shvata nužnost zaštite prirodne sredine i uporno gradi svest i mehanizme za  obuzdavanje ekoloških poremećaja;

14. stvaranje države koja gradi solidarnost i rodoljublje nasuprot predatorskom individualizmu i lažnom patriotizmu.

Član 3.
Način ostvarivanja opšteg cilja

Način ostvarivanja opšteg cilja Pokreta utvrđuje programskim dokumentom, koji donosi Predsedništvo u konsultacijama sa članstvom i širom javnošću. Programski dokument obavezno sadrži pojedinačne ciljeve usmerene na:

 1. obnovu državnih institucija Republike Srbije, njihovu zaštitu od pritisaka i nezakonitog uticaja političkih stranaka, interesnih grupa i međunarodnog faktora, kao i njihovu profesionalizaciju;
 2. ozdravljenje društva, posebno kroz smanjivanje društvenog konflikta izazvanog i podstaknutog društvenom nepravdom i zloupotrebom vlasti;
 3. zaštitu suverenosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije, njenog nezavisnog međunarodnog položaja, vojne i političke nezavisnosti;
 4. vođenje spoljne politika zasnovane na nacionalnim interesima, uključujući i osnaživanje evropskih vrednosti i najboljih standarda u Srbiji (Evropa u Srbiji); Prevazilaženje podela iz prošlosti, uključujući i otklanjanje nasleđenih konflikata na području bivše Jugoslavije i ponovnom izgrađivanju poverenja među državama i narodima;
 5. reformu političkog sistema koja će omogućiti izražavanje autentične volje građana i zaštitu njihovih interesa i, u tom sklopu, reformu u primeni izbornih pravila tako da garantuju slobodne i poštene izbore;
 6. ozdravljenje privrednog sistema kao materijalne osnove društvenog razvoja i ličnog blagostanja, a na osnovama modernizacije i znanja, a ne jeftine radne snage i iscrpljivanja neobnovljivih resursa;
 7. podsticanje decentralizacije, ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja nerazvijenih područja;
 8. pomoć građanima u ostvarivanju Ustavom zajemčenih sloboda i prava;
 9. zaštitu socijalno ugroženih građana i pomoći u ostvarivanju prava na rad;
 10. suštinskom ostvarivanju i jačanju autonomije Vojvodine, ustavnog statusa grada Beograda (Glavnog grada) i lokalne samouprave, kao konstitutivnih činilaca državnosti Republike Srbije sa kojom se međusobno podstiču i osnažuju.

Pokret ciljeve ostvaruje svim dozvoljenim aktivnostima u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa Pokreta.

Pokret naročito:   
 

 1. razmatra, utvrđuje i ističe predloge društvenih i državnih politika i mera,
 2. osniva grupe građana za učešće na izborima, u skladu sa posebnim zakonom,
 3. obaveštava javnost o događajima od značaja za ostvarivanje ciljeva Pokreta i aktivnostima Pokreta
 4. okuplja, edukuje i organizuje pojedince, grupe i organizacije,
 5. organizuje društvene događaje,
 6. prikuplja, obrađuje, stvara i objavljuje informacije i literaturu o pitanjima od značaja za ostvarivanje ciljeva Pokreta,
 7. pribavlja i izvodi istraživanja; obaveštava javnost o njima,
 8. prati i dokumentuje stanje, pojave i slučajeve od posebnog značaja za ciljeve Pokreta;
 9. obavlja, u skladu sa zakonom, sve dozvoljene delatnosti radi sticanja sredstava potrebnih za ostvarivanje ciljeva Pokreta.

Član 4.
Naziv i sedište

Naziv udruženja je: POKRET SLOBODNIH GRAĐANA

Skraćeni naziv Udruženja je Slobodni građani.

Pokret ima sedište u Beogradu.

Pokret delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Pokret može imati teritorijalne organizacione jedinice, koje uz skraćeni naziv Pokreta mogu da upotrebljavaju i dodatak iz koga se vidi da je u pitanju organizaciona jedinica osnovana po teritorijalnom principu.

Član 5.

Pokret je pravno lice upisano u registar, koji se vodi u nadležnom organu.

Pokret u pravnom prometu deluje kao jedno pravno lice.

Pokret predstavlja i zastupa Predsednik Pokreta.

Predsednik može ovlastiti druga lica da zastupaju i predstavljaju Pokret u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 6.

Pokret ima pečat, okruglog oblika u čijem se središtu nalazi znak-logotip a po obodu tekst „Pokret Slobodnih Građana“ ispisan latiničnim pismo.

Pokret ima svoj znak-logotip koji je predstavljen slovima P i S latiničnog pisma i svojom formom kreira simbolički prikaz zastave. Znak je blago zakošen na desnu stranu čime sugeriše pokret.

Znak Pokreta u svojim alteracijama može sadržati ispis naziva pokreta u punom značenju „POKRET SLOBODNIH GRAĐANA“, odnosno verziju sastavljenu od akronima punog imena „PSG“ kako u latiničnom tako i u ćiriličnom pismu. Tipografsko pismo za latinični ispis je AkkuratRegular OTF dok se za ćirilični ispis koristi PF DINDisplay PRO. Obe verzije imena, u oba pisma, se isključivo pišu velikim slovima (CAPS).

Prateći element izmena i znaka Pokreta je i slogan „zajedno pod zastavom slobode“. U slučaju korišćenja slogana sa punim imenom, slogan prati ukupnu širinu imena. U slučaju korišćenja slogana sa verzijom imena u akronimu, slogan se formatira u tri reda gde se prvi red sastoji od „Zajedno pod“ drugi red „zastavom“ i treći red „slobode“. Svaki ispis slogana se piše malim slovima. Tipografsko pismo za ispis slogana je LATO Light.

Kolorni kod znaka i svih sekundarnih elemenata identiteta je sastavljen do tri boje sa sledećim kolornim vrednostima:

Plava CMYK: 83 12 23 5 / PantoneSolidCoated: 3125,    
Crvena CMYK: 0 82 50 0 / PantoneSolidCoated: 198,      
Siva CMYK: 70 60 40 80 / PantoneSolidCoated: 532 ili Black 6.

Član 7.
Javnost rada

Rad i delovanje Pokreta je javan. Javnost rada i delovanje organa i članstva Pokreta ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, učestvovanjem na okruglim stolovima, putem zvaničnih internet prezentacija Pokreta i na druge načine, uspostavljajući odnose i delujući na javno mnjenje građana, birača, simpatizera i članova Pokreta.

 

II DEO

      UTVRĐIVANjE POLITIKE POKRETA SLOBODNIH GRAĐANA

Član 8.

Pokret u cilju definisanja svoje politike donosi sledeće dokumente:

1. Programske ciljeve Pokreta;  
 2. Statut Pokreta.

III DEO

ČLANSTVO

Član 9.

Član Pokreta

Član Pokreta može biti svaki punoletni državljanin Republike Srbije koji dobrovoljno potpiše pristupnicu i prihvati Statut Pokret​a.

Član 10.
Učlanjenje

Učlanjenje u Pokret vrši se prijemom pristupnice od nadležnog organa, koji je dužan da pristupnicu verifikuje ili da odbije prijem u članstvo u roku od 30 dana od dana prijema.

U slučaju da nadležni organ iz stava 1. ovog člana ne donese odluku u roku od 30 dana, smatra se da je pristupnica verifikovana.

Datumom učlanjenja smatra se dan koji je naveden u pristupnici člana.

Odluka o odbijanju prijema u članstvo mora biti obrazložena i dostavljena u roku od 8 dana od dana donošenja, licu čiji prijem u članstvo je odbijen.

 

Pripadnost člana opštinskoj, odnosno gradskoj organizaciji Pokreta određuje se prema mestu prebivališta, odnosno boravišta koja može biti promenjena na lični zahtev člana.

Pokretu se mogu pridružiti udruženja građana i druge organizacije, a odluku o tome donosi Predsedništvo na predlog Glavnog odbora.

Član 11.

Prava članova

Član Pokreta ima pravo da:

 1. bira, bude biran i kooptiran a po isteku šest meseci od prijema u članstvo u sve organe Pokreta;
 2. ravnopravno učestvuje u aktivnostima Pokreta;
 3. slobodno izražava svoje mišljenje u okviru Pokreta;
 4. Slobodno daje predloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i osnovnim programskim i političkim stavovima Pokreta;
 5. dobije zaštitu Pokreta ako bude ugrožen a zbog obavljanja političkih aktivnosti na ostvarivanje ciljeva Pokreta u skladu sa Statutom;
 6. učestvuje u utvrđivanju i ostvarivanju politike Pokreta;
 7. bude informisan o aktivnostima Pokreta;
 8. zahteva pravno mišljenje o spornim odredbama Statuta od Statutarne komisije Pokreta preko ovlašćenog organa Pokreta;
 9. unapređuje političko obrazovanje i veštine;
 10. ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i opštim aktima Pokreta.

Član 12.

Obaveze članova

Član Pokreta ima obavezu da:

 1. zastupa i ostvaruje programska načela, političke stavove i odluke Pokreta u  javnosti;
 2. poštuje Statut i odluke organa Pokreta;
 3. čuva ugled Pokreta i da ga unapređuje;
 4.  u izbornoj kampanji se zalaže za uspeh Pokreta na izborima;
 5. plaća članarinu;
 6. unapređuje političko obrazovanje i veštine;
 7. ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom ili opštim aktima Pokreta.

Član 13.
Članarina

Odluku o visini godišnje članarine donosi Glavni odbor na predlog Izvršnog odbora, najkasnije do 1. oktobra za sledeću godinu.

 

Član može materijalno, odnosno finansijski pomagati Pokret u vidu priloga i drugih oblika pomoći dozvoljenih zakonom. Zbog davanja materijalne, odnosno finansijske pomoći Pokretu, niko ne može ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Član 14.

Član koji nakon pristupanja Pokretu i prihvatanja obaveze plaćanja članarine, iz objektivnih razloga ne bude više u mogućnosti da izvršava obavezu plaćanja članarina Pokretu, može se pisanim putem obratiti Izvršnom odboru sa zahtevom za oslobađanje od preuzete obaveze.

 

Član 15.

Sekretarijat dužan je da vodi evidenciju o plaćanju članarine i o tome podnosi izveštaj Predsedništvu Pokreta svakih 6 meseci.

 

Član 16.

Prestanak članstva

Članstvo u Pokretu slobodnih građana prestaje:

 1. danom podnošenja pisane izjave o istupanju iz Pokreta;
 2. danom donošenja konačne odluke o isključenju iz članstva, u disciplinskom postupku;
 3. kandidovanjem na listi druge političke organizacije, odnosno na nezavisnoj listi bez saglasnosti Pokreta, ili učestvovanjem, odnosno vođenjem kampanje za drugu političku organizaciju ili nezavisnu listu bez saglasnosti Pokreta;
 4. smrću člana.

Član 17.
Odgovornost članova

Za postupke kojima nanese štetu ugledu i interesima Pokreta, član odgovara politički i disciplinski.

 

Član 18.

Protiv člana koji ne poštuje akte Pokreta i odluke organa ili koji nečasnim delima i grubim postupcima krši Statut i programska načela i ciljeve Pokreta, te na taj način šteti ugledu Pokreta, sprovodi se disciplinski postupak.

Način sprovođenja i mere koje se mogu izreći u disciplinskom postupku bliže uređuje Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, koji donosi Glavni odbor na predlog Statutarne komisije.

 

Član 19.

Prava manjine

Članovi Pokreta koji se ne slažu sa odlukom većine, imaju pravo da svoje mišljenje i dalje zastupaju i brane u okviru organa Pokreta.

Član Pokreta ne može biti pozvan na odgovornost zbog iznetog mišljenja ili glasanja u okviru organa Pokreta.

IV DEO

ORGANIZACIJA I ORGANI POKRETA

Član 20.

Pokret je jedinstvena organizacija koja obuhvata celokupno članstvo i sve organizacijske oblike Pokreta.

Član 21.
Osnovi organizacije

Pokret je organizovan na teritorijalnom principu.

Organizaciju Pokreta čine: opštinski odbori, gradski odbori, regionalni predstavnici, pokrajinski odbori i odbori dijaspore na čijoj teritoriji članovi Pokreta imaju prebivalište, odnosno boravište.

U opštinama i gradovima u kojima je raspušten ili u osnivanju odbor Pokreta, deluju poverenici Pokreta na rok od najduže šest meseci, s tim da Predsedništvo može odrediti kraći rok, koji nije kraći od tri meseca. U inostranstvu deluju povereništva za dijasporu, po principu gradova. Poverenike za određeni grad u inostranstvu bira i razrešava Predsedništvo, i nemaju vremenski ograničen mandat. Formiranje odbora i način organizovanja, detaljnije će biti formulisani u Pravilniku o lokalnoj organizaciji.

Član 22.

Članovi Pokreta mogu se organizovati u savete i resorne odbore.

Član 23.
Organi i tela pokreta

Organi Pokreta su:

 1. Skupština;
 2. Glavni odbor;
 3. Predsednik;
 4. Predsedništvo;
 5. Izvršni odbor;
 6. Nadzorni odbor.

 

Tela Pokreta su:

1. Statutarna komisija

2. Politički savet

3. Etički odbor

4. Resorni odbori

5. Sekretarijat

Pored navedenih organa i tela Pokreta, biraju se i imenuju i drugi organi i tela Pokreta u skladu sa odredbama ovog Statuta i drugih opštih akata Pokreta.

Način i postupak izbora organa i tela Pokreta uređuje se Poslovnikom Skupštine i Statutom.

Član 24.
Skupština

Skupština je najviši organ odlučivanja u Pokretu.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština održava se svake godine i saziva je Predsednik.

Predsednik mora sazvati vanrednu skupštinu na predlog Predsedništva ili Izvršnog odbora ili najmanje jedna trećina članova Glavnog odbora ili deset procenata ukupnog članstva.

Pripremama skupštine rukovodi Organizacioni odbor koji imenuje Predsedništvo.

Na redovnoj i vanrednoj Skupštini se mogu donositi odluke o izboru organa i tela iz nadležnosti skupštine.

Nakon prestanka mandata članova organa Pokreta koje bira Skupština, Skupština je u obavezi da na prvoj narednoj sednici izabere člana ili članove organa čiji je mandat prestao.

Kvote za izbor delegata i pravila kandidovanja za Skupštinu utvrđuje Predsedništvo na predlog Organizacionog odbora.

Odluka o sazivanju Skupštine dostavlja se svim organima i organizacionim delovima Pokreta najkasnije 30 dana pre održavanja Skupštine​.

Član 25.

Skupština:

 1. donosi Program i utvrđuje strategiju Pokreta;
 2. donosi Statut Pokreta, usvaja izmene i dopune;
 3. donosi deklaracije, utvrđuje smernice i stavove;
 4. donosi odluku o statusnim promenama i prestanku rada Pokreta;
 5. razmatra i usvaja izveštaj o radu Predsednika Pokreta u periodu između dve Skupštine;
 6. razmatra i usvaja godišnji finansijski izveštaj;
 7. razmatra i usvaja izveštaj Statutarne komisije;
 8. bira Predsednika, šest članova Predsedništva i razrešava ih prostom većinom

članova Skupštine delegatskim putem, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine;

 1. bira i razrešava 15 članova stalnog sastava Glavnog odbora;
 2. bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
 3. bira i razrešava članove Statutarne komisije;
 4. donosi poslovnik o radu Skupštine;
 5. odlučuje o prestanku rada Pokreta;
 6. razmatra ostala pitanja u vezi delovanja Pokreta.

Član 26.

Skupštinu čine:

 1. članovi Glavnog odbora, zaključno sa danom donošenja odluke o zakazivanju Skupštine;
 2. članovi Statutarne komisije;
 3. izabrani delegati u srazmeri koju utvrdi Predsedništvo na predlog organizacionog odbora, koje biraju opštinski odbori i gradski odbori, koje u svom sastavu nemaju opštinske odbore;
 4. poverenici iz zemlje i dijaspore.

 

Mandat izabranim delegatima traje četiri godine.

 

Mandat delegata Skupštine prestaje: ostavkom i prestankom članstva u Pokretu.

 

Izabranom delegatu mandat može da prestane i opozivom od strane organa koji ga je izabrao.

 

Delegatu po funkciji mandat prestaje i prestankom funkcije.

Član 27.

Skupština Pokreta može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako Poslovnikom o radu Skupštine i Statutom nije drugačije uređeno.

Član 28.
 Glavni odbor

Glavni odbor je najviši organ odlučivanja u Pokretu između dva zasedanja Skupštine.

Glavni odbor se sastaje najmanje jednom u šest meseci.

Sednicu Glavnog odbora saziva Predsednik ili Predsedništvo Pokreta.

Član 29.
Ovlašćenja

Glavni odbor:

 1. utvrđuje politiku Pokreta;
 2. sprovodi odluke Skupštine;
 3. utvrđuje predlog Programa i Statuta Pokreta, kao i predlog njihove izmene i dopune;
 4. na predlog Predsedništva, donosi izborni Program Pokreta;
 5. odlučuje o učešću na izborima na svim nivoima;
 6. imenuje Izborni štab Pokreta na predlog Predsedništva i analizira rezultate izbora;
 7. odlučuje o učešću Pokreta u Vladi Republike Srbije;
 8. pokreće postupak za izglasavanje nepoverenja predsedniku i članovima Predsedništva Pokreta na obrazloženi predlog većine od ukupnog broja članova Glavnog odbora;
 9. usvaja izveštaj Izvršnog odbora;
 10. bira i razrešava predsednika Izvršnog odbora Pokreta i sekretara Pokreta, na predlog Predsedništva Pokreta;
 11. na predlog Predsednika Pokreta bira ili razrešava Predsednika Političkog saveta;
 12. donosi konačnu odluku o razrešenju u postupku koji pokreće Predsednik Pokreta na osnovu člana ​35. stav 1. tačka 9. Statuta​;
 13. obrazuje stalna i povremena tela sa određenim zadacima; 
 14. donosi Poslovnik Glavnog odbora i druge opšte akte Pokreta iz svoje nadležnosti;
 15. na predlog Predsedništva odlučuje o pridruživanju drugih političkih organizacija, sindikata, udruženja građana;
 16. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Pokreta.

 

Član 30.

Glavni odbor može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da delegira drugim organima Pokreta.

Član 31.
Sastav i način izbora

Glavni odbor čine članovi Pokreta koji su:

 1. članovi Predsedništva Pokreta;
 2. stalni sastav od 15 članova Pokreta koje bira Skupština;
 3. predsednik Statutarne komisije;
 4. članovi Političkog saveta;
 5. predsednici gradskih i opštinskih odbora;
 6. republički i pokrajinski poslanici;
 7. članovi Vlade Republike Srbije;
 8. predsednik, potpredsednici i članovi vlade autonomnih pokrajina;
 9. nosioci najviših funkcija u lokalnoj samoupravi, odnosno gradonačelnici, predsednici opština, predsednici skupštine grada, predsednici skupštine opštine ili njihovi zamenici;
 10. koordinator i predsednici Resornih odbora;
 11. članovi Izvršnog odbora;
 12. članovi koji su potpisali akt o osnivanju Pokreta.

Glavni odbor može da izabere novog člana u stalni sastav Glavnog odbora​, ​na obrazloženi pisani predlog Predsedništva, ukoliko se za to izjasni dvotrećinska većina prisutnih. Na ovaj način ukupan broj novoizabranih članova ne može biti veći od 1⁄2 ukupnog broja članova stalnog sastava Glavnog odbora.

Stalni sastav Glavnog odbora se bira na period od četiri godine.         
 

Članu Glavnog odbora prestaje funkcija: ostavkom, istekom roka na koji je izabran ili prestankom članstva u Pokretu.

 

Izabranom članu Glavnog odbora funkcija može da prestane i opozivom od strane Skupštine.

 

Članu Glavnog odbora po funkciji, članstvo u Glavnom odboru prestaje i prestankom mandata.

Član 32.

Glavni odbor može punopravno da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja verifikovanih članova Glavnog odbora, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, osim ako Statutom ili Poslovnikom Glavnog odbora nije drugačije predviđeno.

Glavni odbor o svim pitanjima po pravilu odlučuje javno, osim u slučajevima utvrđenim Statutom i Poslovnikom Glavnog odbora.

Član 33.

Način rada i druga pitanja od značaja za Glavni odbor utvrđuju se Poslovnikom Glavnog odbora.

Član 34.
Predsednik

Predsednik Pokreta predstavlja, zastupa i rukovodi Pokretom.
 

Mandat predsednika traje četiri godine.

 

Predsednika Pokreta bira Skupština, po pravilu, tajnim glasanjem. Skupština može da odluči da izbor predsednika obavi javnim glasanjem.

 

Predsednik Pokreta je za svoj rad odgovoran Skupštini i Glavnom odboru.

 Predsedniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

 1. podnošenjem pismene ostavke koju konstatuje Glavni odbor ili Skupština Pokreta na prvoj narednoj sednici;
 2. razrešenjem;
 3. prestankom članstva u Pokretu.

Izbor i prestanak mandata predsednika Pokreta bliže se uređuje Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Član 35.

Predsednik Pokreta:

 1. predstavlja i zastupa Pokret u skladu sa zakonom, Statutom i Programom Pokreta u zemlji i inostranstvu;
 2. stara se o izvršavanju odluka Skupštine i Glavnog odbora, sprovodi politiku Pokreta u okviru Programa, utvrđuje i iznosi političke stavove Pokreta;
 3. saziva i po pravilu predsedava sednicama Glavnog odbora i Predsedništva;
 4. saziva Skupštinu Pokreta;
 5. delegira iz svoje nadležnosti određena zaduženja članovima Predsedništva;
 6. može delegirati, iz svoje nadležnosti, određena zaduženja drugim organima u Pokretu;
 7. imenuje i razrešava internacionalnog sekretara;
 8. predlaže nadležnom organu kandidata za predsednika Političkog saveta,
 9. imenuje i razrešava Zamenika predsedn​ika Pokreta iz redova jednog od 6 (šest) članova Predsedništva izabranih na Skupštini;
 10. vrši funkciju finansijskog nalogodavca Pokreta;
 11. raspolaže nepokretnom i pokretnom imovinom uz pribavljeno prethodno odobrenje Predsedništva ​Pokreta;
 12. imenuje lica koja su odgovorna za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom za borbu protiv korupcije u pogledu posebnih računa otvorenih za finansiranje izborne kampanje;
 13. podnosi izveštaj o radu Skupštini;
 14. daje punomoćje za zastupanje Pokreta pred sudom ili drugim organom;
 15. imenuje svoje savetnike iz reda istaknutih stručnjaka;
 16. predlaže Glavnom odboru Izborni program;
 17. može pokrenuti postupak razrešenja funkcionera Pokreta iz tačke 8. ovog člana;
 18. može sazvati sednicu svakog organa i tela u Pokretu;
 19. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Pokreta, kao i poslove koje mu povere Skupština i Glavni odbor.

Član 36.
Zamenik Predsednika

Zamenik predsednika Pokreta zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti i obavlja poslove koje mu poveri predsednik.

U slučaju prestanka funkcije predsednika Pokreta, zamenik predsednika Pokreta je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine u roku od 30 dana.

Član 37.

Zamenika predsednika imenuje Predsednik iz redova jednog od 6 (šest) članova Predsedništva izabranih na Skupštini.

Mandat zamenika predsednika traje četiri godine.

Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija zameniku predsednika prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Pokretu ili opozivom od strane Predsednika.

Član 38.

Zamenik predsednika za svoj rad odgovara, Skupštini, Glavnom odboru i Predsedniku Pokreta.

Član 39.
Predsedništvo

Predsedništvo pokreta čine:

 1. predsednik Pokreta; 
 2. predsednik Političkog saveta;
 3. predsednici pokrajinskih odbora;
 4. regionalni predstavnici;
 5. Predsednik beogradskog odbora;
 6. šef poslaničkog kluba u Narodnoj Skupštini Republike Srbije;
 7. Predsednik Izvršnog odbora;
 8. Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Predsednik Republike Srbije, Predsednik Vlade Republike Srbije iz reda članova Pokreta;
 9. Šest članova koje bira Skupština Pokreta slobodnih građana.
 10. Predsednik Mladih Pokreta slobodnih građana

Članu Predsedništva prestaje funkcija: ostavkom, istekom roka na koji je izabran ili prestankom članstva u Pokretu.

Izabranim članovima Predsedništva funkcija može da prestane i razrešenjem od strane Skupštine.

Izabrani član Predsedništva može da bude opozvan, odnosno razrešen, ako ne izvršava odluke Skupštine i Glavnog odbora ili ako ne poštuje Program i akta Pokreta.

Članu Predsedništva po funkciji, funkcija u Predsedništvu prestaje prestankom mandata.

Sednicama Predsedništva mogu prisustvovati i druga lica po pozivu Predsednika, a u skladu sa Poslovnikom o radu Predsedništva.

Član 40.

Predsedništvo Pokreta:

 1. utvrđuje i vodi politiku Pokreta između dva zasedanja Glavnog odbora;
 2. donosi odluku o godišnjem finansijskom planu najkasnije do 31. decembra tekuće godine za iduću godinu;
 3. odlučuje o predlogu za članove i razrešenje članova Političkog saveta; članove Etičkog odbora; predsednike Resornih odbora iz reda članova Pokreta;
 4. donosi akt o formiranju i radu resornih odbora;
 5. imenuje i razrešava poverenike, konstatuje izbor predsednika opštinskih, gradskih i pokrajinskih odbora,  regionalnih predstavnika, raspušta organe lokalne organizacije i imenuje poverenike;
 6. odlučuje po žalbama lokalnih organizacija u drugom stepenu o potvrđivanju lista kandidata za opštinske i gradske odbornike koje potvrđuje pokrajinska, regionalna i gradska organizacija Grada Beograda;
 7. bira članove izvršnog odbora, na predlog Predsednika izvršnog odbora;
 8. raspolaže imovinom Pokreta;
 9. saziva sednice Glavnog odbora;
 10. razrešava dužnosti člana Izvršnog odbora.
 11. usvaja svakih šest meseci izveštaj Sekretara Pokreta o plaćenoj članarini;
 12. vodi kadrovsku politiku Pokreta, odnosno utvrđuje liste kandidata za poslanike, određuje kandidate za nosioce najviših državnih funkcija na republičkom i pokrajinskom nivou, potvrđuje kandidate za gradonačelnike i predsednike opština;
 13. može pokrenuti postupak razrešenja članova stalnog sastava Glavnog odbora, sekretara pokreta, predsednika, kao i članove Izvršnog odbora Pokreta;
 14. analizira aktuelnu političku situaciju, zauzima opšte političke stavove i obavlja druge poslove neophodne za kontinuirano funkcionisanje u radu Pokreta;
 15. stara se o informisanju unutar Pokreta;
 16. donosi Poslovnik o radu Predsedništva;
 17. obavlja i druge poslove koje mu poveri Glavni odbor.

Predsedništvo zaseda najmanje jednom mesečno.

Član 41.

Radom Predsedništva rukovodi Predsednik Pokreta, a u slučaju njegovog odsustva Zamenik predsednika.

Sednica Predsedništva može da se održi ako na njoj prisustvuje više od polovine članova Predsedništva.

Predsedništvo donosi odluke većinom od prisutnih članova.

Druga pitanja od značaja za rad Predsedništva uređuju se Poslovnikom o radu Predsedništva.

Član 42.
Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Glavnog odbora i Predsedništva.

Mandat sastava Izvršnog odbora traje četiri godine, počevši od dana izbora Predsednika izvršnog odbora.

Izvršni odbor čine Predsednik izvršnog odbora, zamenik predsednika izvršnog odbora i najviše 21 član Izvršnog odbora.

Predsedništvo Pokreta predlaže Glavnom odboru kandidata za Predsednika Izvršnog odbora. Kandidat za predsednika Izvršnog odbora predlaže plan i program rada.

Glavni odbor glasa o predlogu Predsedništva za Predsednika Izvršnog odbora. Ukoliko predlog ne dobije većinu glasova prisutnih članova Glavnog odbora, Predsedništvo je dužno da predloži novog Predsednika Izvršnog odbora na sledećoj sednici Glavnog odbora.

Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija predsednika Izvršnog odbora prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Pokretu ili opozivanjem od strane Glavnog odbora.

Predsedništvo bira članove Izvršnog odbora na predlog Predsednika izvršnog odbora.

Zamenika predsednika izvršnog odbora postavlja Predsednik Izvršnog odbora iz reda članova Izvršnog odbora.

Ukoliko predsednik Izvršnog odbora podnese ostavku ili iz drugog razloga trajno nije u mogućnosti da obavlja dužnost, zamenik Predsednika Izvršnog odbora dužan je da vodi poslove Izvršnog odbora do izbora novog, a najduže do prve naredne sednice Glavnog odbora.

 

Predsedništvo može predložiti razrešenje dužnosti člana Izvršnog odbora Glavnom odboru.

Predsedništvo ili većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora mogu postaviti pitanje poverenja Izvršnom odboru. U tom slučaju se zakazuje sednica Glavnog odbora, a najkasnije 30 dana od dana kada je podnet predlog, na kojoj će se raspravljati i odlučivati o ovom predlogu.

Član 43.

Izvršni odbor:

 1. odgovara za sprovođenje odluka Glavnog odbora i Predsedništva;
 2. odlučuje o pitanjima organizacije rada Pokreta;
 3. prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa Pokreta i organa lokalne samouprave i predlaže mere nadležnim organima Pokreta;
 4. stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama;
 5. u slučaju direktnog kršenja odluka Glavnog odbora Izvršni odbor vodi disciplinski postupak u prvom stepenu;
 6. podnosi izveštaj o radu Glavnom odboru na svakoj sednici Glavnog odbora;
 7. donosi Poslovnik o svom radu;
 8. može sazvati sednicu bilo kog organa lokalne organizacije;
 9. obavlja i druge poslove koje mu povere Glavni odbor i Predsedništvo.

Član 44.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se najmanje dva puta mesečno. Članovi Izvršnog odbora pokrivaju određena područja rada.

Sednica Izvršnog odbora može da se održi ako je na njoj prisutno više od polovine članova Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi odluke većinom od prisutnih članova, osim ako Statutom ili opštim aktima Pokreta nije predviđeno drugačije.

Način rada i odlučivanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Izvršnog odbora uređuju se Poslovnikom o radu Izvršnog odbora.

Član 45.
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ Pokreta.

Nadzorni odbor čine tri člana koji između sebe biraju Predsednika nadzornog odbora.

Član 46.

Nadzorni odbor:

 1. Kontroliše prihode Pokreta, upotrebu finansijskih sredstava Pokreta i upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Pokreta ili kojom Pokret raspolaže po drugom osnovu;
 2. Podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Pokreta;
 3. Donosi Poslovnik o svom radu.

 

Član 47.

 

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Pokreta, na predlog Predsedništva.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno i članovi drugih organa koje bira Skupština i Glavni odbor.

Član 48.

Članu Nadzornog odbora prestaje funkcija ostavkom, istekom roka na koji je izabran ili prestankom članstva u Pokretu.

Član 49.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova na sednici kojoj prisustvuje većina članova Nadzornog odbora.

 

 

V DEO

TELA POKRETA

Član 50.

Statutarna komisija

Statutarna komisija ima do 9 članova, koji između sebe biraju predsednika. Članove Statutarne komisije bira Skupština, na predlog Predsedništva.

Član 51.

Statutarna komisija:

 1. daje pravna mišljenja o spornim odredbama Statuta i drugim opštim aktima Pokreta;
 2. daje mišljenje na nacrt Statuta kao i njihove izmene i dopune;
 3. daje mišljenje na predloge opštih akata Pokreta kao i na predloge njihovih izmena i dopuna;
 4. odlučuje o usklađenosti opštih akata Pokreta sa Statutom;
 5. odlučuje o usklađenosti pojedinačnih akata i odluka svih organa Pokreta sa Statutom i drugim opštim aktima Pokreta;
 6. rešava sukob nadležnosti organa u Pokretu, kada Statutom nije drugačije određeno;
 7. odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka;
 8. odlučuje po žalbi člana u slučajevima prestanka članstva iz člana ​16. stav 1. tač. 2 i 3. u postupku i na način bliže definisan Pravilnikom o članstvu;
 9. odlučuje o povredama izbornog postupka;
 10. podnosi izveštaj o radu Skupštini;
 11. donosi Poslovnik o svom radu.

Član 52.

Pravna mišljenja o odredbama Statuta i drugih opštih akata Pokreta mogu tražiti svi organi i tela Pokreta. Odluke i tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće za sve organe, tela i članove Pokreta, osim Skupštine.

Njihovo neizvršavanje predstavlja osnov za disciplinsku odgovornost.

Član 53.

Mandat članova Statutarne komisije traje četiri godine.

Član Statutarne komisije mora biti diplomirani pravnik.

Član Statutarne komisije može biti istovremeno i član drugog organa koji bira Skupština ili Glavni odbor, s tim što isti ne može odlučivati u postupku kada je predmet odlučivanja iz nadležnosti organa Pokreta čiji je član.

Izbor i prestanak mandata članova Statutarne komisije bliže se uređuje Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 54.

Članu Statutarne komisije mandat prestaje pre vremena na koje je izabran:

 1. podnošenjem ostavke Glavnom odboru ili Skupštini Pokreta;
 2. prestankom članstva u Pokretu;
 3. razrešenjem.

Član 55.

Statutarna komisija donosi odluke većinom glasova prisutnih članova na sednici kojoj prisustvuje većina članova Statutarne komisije.

Kvorum Statutarne komisije ne čine članovi koji ne mogu odlučivati, u skladu sa čl. 53. st. 3. Statuta.

Sva druga pitanja od značaja za rad Statutarne komisije uređuju se Poslovnikom o radu Statutarne komisije.

Član 56.
Politički savet

Politički savet je političko-savetodavno telo Pokreta.

Politički savet čine Predsednik Političkog saveta i članovi Političkog saveta.

Predsednik Političkog saveta predlaže članove saveta Predsedništvu uz saglasnost Predsednika Pokreta.

Član 57.

Politički savet:

 1. razmatra idejna i politička pitanja koja su od važnosti za definisanje strategije u unutrašnjoj i spoljnoj politici;
 2. predlaže Glavnom odboru ili Predsedništvu platformu Pokreta i daje mišljenje na prednacrt Programa Pokreta;
 3. predlaže Predsedniku platformu izbornog programa Pokreta.

Politički savet za svoj rad odgovara Predsedništvu i Skupštini Pokreta.

Član 58.

Predsednika političkog saveta bira Glavni odbor na predlog Predsedništva.

Mandat predsednika i članova Političkog Saveta traje ​četiri​ godine.

Predsedniku Političkog saveta mandat prestaje pre vremena na koje je izabran:

 1. podnošenjem ostavke Glavnom odboru;
 2. razrešenjem;
 3. prestankom članstva u Pokretu.

Članu Političkog saveta mandat prestaje pre vremena na koje je izabran:

 1. podnošenjem ostavke Predsedništvu;
 2. razrešenjem;
 3. izborom novog predsednika Političkog saveta;
 4. prestankom članstva u Pokretu.

Predsedniku Političkog saveta mandat prestaje danom podnošenja ostavke, danom stupanja na snagu odluke o razrešenju ili danom prestanka članstva u Pokretu.

Član 59.

Postupak izbora i prestanka mandata Predsednika Političkog saveta bliže se uređuju Poslovnikom Glavnog odbora.

Postupak izbora i prestanka mandata člana Političkog saveta bliže se uređuju Poslovnikom o radu Predsedništva i Statutom.

Član 60.

Način rada Političkog saveta uređuje se Poslovnikom o radu Političkog saveta.

Član 61.
Etički odbor

Etički odbor:

 1. utvrđuje predlog Kodeksa etike Pokreta i upućuje ga Glavnom odboru na usvajanje;
 2. pokreće disciplinski postupak;
 3. može izjaviti žalbu Statutarnoj komisiji na prvostepenu odluku u disciplinskom postupku pokrenutom na njegov predlog;
 4. prati, analizira rad funkcionera Pokreta;
 5. postupa po podnetim prijavama i u prethodnom postupku ima pravo da proverava sve činjenice od značaja za rešavanje prijave;
 6. može zahtevati od svakog organa Pokreta da mu dostavi sve informacije, podatke i dokumenta koje su Etičkom odboru potrebne za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti;
 7. podnosi izveštaj o svom radu Predsedništvu Pokreta;
 8. donosi poslovnik o svom radu;
 9. obavlja i druge poslove koje mu poveri Predsedništvo Pokreta.

Član 62.

Etički odbor podnosi izveštaj o svom radu Predsedništvu Pokreta najkasnije do 20. decembra tekuće godine za tu godinu.

Član 63.

Etički odbor ima tri člana. Mandat predsednika i članova Etičkog odbora traje četiri godine.

Predsednika i članove Etičkog odbora imenuje Predsedništvo na predlog Predsednika iz reda članova Pokreta.

Predsednik i članovi Etičkog odbora ne mogu obavljati drugu funkciju u Pokretu.

Član 64.

Postupak izbora i razrešenja predsednika i članova Etičkog odbora bliže se uređuju i Poslovnikom o radu Predsedništva.

Član 65.
Sekretarijat

Sekretarijat je kolektivni organ koji čine Sekretar i članovi sekretarijata za opšte i administrativne poslove.

Sekretara bira Glavni odbor na predlog Predsednika Pokreta.

Članove sekretarijata za opšte i administrativne poslove bira Predsedništvo na predlog Sekretara. Članovi sekretarijata za opšte i administrativne poslove za svoj rad odgovaraju Sekretaru.

Sekretar:

1.  organizuje i koordinira rad Sekretarijata;          
2.  za svoj rad odgovara Glavnom odboru;          
3.  imenuje člana Sekretarijata koji će obavljati funkciju sekretara Skupštine, Glavnog odbora;
4.  rukovodi radom administracije Pokreta;

Sekretarijat:

 1. pruža tehničku podršku organima i telima Pokreta u sazivanju sednica i organizaciji rada;
 2. koordinira izradu finansijskih planova organizacija Pokreta i izrađuje finansijski plan za iduću kalendarsku godinu i podnosi ga na usvajanje Predsedništvu Pokretu najkasnije do 01.12. tekuće godine za sledeću godinu;
 3. odgovara za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga Pokreta i ovlašćen je da kontaktira sa nadležnim organom;
 4. vodi evidenciju o plaćanju članarine i o tome podnosi izveštaj Predsedništvu Pokreta svakih 6 meseci;
 5. stara se o stanju materijalnih i finansijskih sredstava Pokreta;
 6. obavlja i druge poslove koje mu Glavni odbor, Izvršni odbor i Predsedništvo povere.

Član 66.
Internacionalni sekretar

Internacionalnog sekretara imenuje Predsednik.

Internacionalni sekretar održava odnose, u ime Pokreta sa međunarodnim političkim i nevladinim organizacijama i obavlja ostale poslove u skladu sa ovim Statutom koje mu poveri Predsednik ili Predsedništvo Pokreta.

Način izbora i prestanak mandata Internacionalnog sekretara bliže se uređuje Statutom i Poslovnikom o radu Predsedništva.

Član 67.
Resorni odbori

Resorni odbori predviđaju rad stručnjaka iz raznih oblasti u cilju unapređenja delovanja Pokreta i vršenja vlasti.

Koordinatora Resornih odbora bira Predsedništvo. Predsednike Resornih odbora za pojedine oblasti imenuje Predsedništvo Pokreta na predlog koordinatora Resornih odbora iz reda članova Pokreta.

Članovi Resornog odbora ne moraju biti članovi Pokreta, ali ne smeju biti članovi druge političke organizacije.

Resorni odbori imaju zadatak da:

 1. predlažu programska dokumenta Pokreta iz različitih oblasti, pružaju naučna i stručna znanja, informacije i sugestije za stranačke aktivnosti;
 2. predlažu rešenja za teorijska i praktična pitanja od značaja za funkcionisanje države; 
 3. pomažu poslanicima i funkcionerima u njihovom radu;
 4. podnose izveštaje o radu Predsedništvu Pokreta;
 5. koordiniraju i pružaju pomoć u radu Resornih odbora opštinskih, gradskih i pokrajinskih odbora.

Poslanici, ministri i zamenici ministara po funkciji su članovi onih resornih odbora koji odgovaraju njihovim skupštinskim i ministarskim zaduženjima.

Član 68.
Poslanički klubovi

Poslaničke klubove i odborničke grupe formiraju poslanici izabrani u predstavnička tela Republike i Pokrajine.

Nezavisni poslanici mogu biti članovi Poslaničkog kluba Pokreta slobodnih građana.

Članovi Poslaničkog kluba iz svojih redova biraju šefa i zamenika Poslaničkog kluba.

Šef Poslaničkog kluba mora biti član Pokreta.

Član 69.

Poslanički klubovi sprovode politiku Pokreta u Republičkoj i Pokrajinskim skupštinama.

Poslanici su dužni da prilikom glasanja poštuju politiku Pokreta i da sprovode odluke Skupštine, Glavnog odbora i Predsedništva Pokreta.

Poslanici su dužni da prilikom glasanja u Narodnoj skupštini imaju u vidu programska dokumenta Pokreta i stavove organa Pokreta.

Član 70.

Način rada Poslaničkog kluba i delovanja poslanika uređuju se Pravilnikom koji donosi Predsedništvo Pokreta.

Član 70a.

Mladi Pokreta slobodnih građana


Mladi Pokreta slobodnih građana je dobrovoljna organizacija članova/ica Pokreta slobodnih građana mlađih od 30 godina.
Mladi Pokreta slobodnih građana iz svojih redova biraju Predsednika koji je po funkciji član Predsedništva.
Organizacija i delovanje Mladih Pokreta slobodnih građana uređuje se Pravilnikom koji donosi Predsedništvo Pokreta slobodnih građana na predlog Osnivačkog skupa Mladih Pokreta slobodnih građana.

 

V DEO

LOKALNA ORGANIZACIJA

Član 71.
Lokalne organizacije

Pokret na lokalnom, regionalnom i pokrajinskom nivou svoja programska načela sprovodi kroz:

 1. opštinske organizacije;
 2. gradske organizacije;
 3. regionalne predstavnike;
 4. pokrajinske organizacije.

Organi lokalne organizacije promovišu program Pokreta na području na kome deluju, organizuju i pridobijaju nove članove i vode, odnosno sprovode politiku na svom nivou u skladu sa Statutom, Programom i odlukama organa Pokreta.

Pitanja nadležnosti, organizacije i delovanja lokalnih organa Pokreta uređuju se Pravilnikom o lokalnoj organizaciji Pokreta slobodnih građana.

Sprovođenja izbora organa lokalne organizacije Pokreta slobodnih građana bliže se uređuju Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Statutom.

Mandat svih organa lokalne organizacije traje četiri godine.

Član 72.
Opštinska organizacija

Opštinska ogranizacija se formira radi sprovođenja programskih ciljeva Pokreta na teritoriji opštine ili gradske opštine. Opštinsku organizaciju čine svi članovi Pokreta sa teritorije opštine.

Organi opštinske ogranizacije su:

 1. skupština opštinske ogranizacije;
 2. opštinski odbor;
 3. predsednik opštinskog odbora.

Član 73.
 Skupština opštinske organizacije

Skupština opštinske ogranizacije je najviši organ opštinske organizacije Pokreta i čine je svi članovi sa teritorije te opštine.        

Skupština opštinske ogranizacije može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština opštinske ogranizacije održava se po pravilu svake godine, a vanredna po potrebi.

Član 74.

Skupština opštinske ogranizacije:

 1. odlučuje o Izveštaju o radu koji podnosi predsednik opštinskog odbora;
 2. bira i razrešava predsednika i članove ​stalnog sastava opštinskog odbora​; 
 3. razmatra i ostala pitanja od važnosti za Pokret, na nivou lokalne organizacije.

Skupština opštinske organizacije donosi odluke većinom glasova članova Skupštine opštinske organizacije na sednici na kojoj je prisutna većina članova Skupštine opštinske organizacije.

Član 75.

Opštinski odbor

Opštinski odbor je politički organ koji rukovodi radom opštinske ogranizacije.

Opštinski odbor čine:

 1. predsednik opštinskog odbora;
 2. zamenik predsednika opštinskog odbora;
 3. članovi stalnog sastava opštinskog odbora;
 4. šef odborničke grupe u skupštini opštine;
 5. članovi Glavnog odbora, članovi Pokrajinskih odbora i Regionalni predstavnik sa teritorije opštinske organizacije;
 6. nosilac najviše funkcije lokalne vlasti odnosno, predsednik opštine ili predsednik skupštine opštine;
 7. sekretar odbora.

Izbori za predsednika i članove Opštinskog odbora odvijaju se na neposrednim izborima na kojima glasaju članovi Opštinske organizacije na Skupštini opštinske organizacije.

Način izbora i broj članova opštinskog odbora određuje Izvršni odbor Pokreta na obrazloženi predlog Opštinskog odbora u skladu s Pravilnikom o lokalnoj organizaciji.

 

Član 76.

Osnovne nadležnosti Opštinskog odbora:

 1. organizuje rad i sprovodi politiku Pokreta na teritoriji opštinske ogranizacije;
 2. sprovodi odluke organa na svojoj teritoriji;
 3. imenuje Izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji;
 4. verifikuje nove članove;
 5. predlaže kandidate za poslanike sa svoje teritorije;
 6. predlaže kandidate za sve organe i tela koji se biraju na Skupštini Pokreta, na skupštini pokrajinske i gradske organizacije kojoj opštinski odbor pripada, kao i na skupštini svoje opštinske organizacije;
 7. predlaže regionalnog predstavnika;
 8. predlaže kandidata za predsednika opštine;
 9. utvrđuje listu kandidata za odbornike, uz saglasnost Predsedništva Pokreta;
 10. predlaže kandidate za gradske odbornike sa svoje teritorije;
 11. može odbiti prijem u članstvo;
 12. odlučuje u prvom stepenu disciplinskog postupka;
 13. sprovodi izbor delegata za Skupštinu Pokreta;
 14. na zajedničkoj sednici sa odborničkom grupom određuje kandidate za funkcije i uskraćuje podršku funkcionerima u lokalnoj vlasti i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave.

Član 77.
Gradska organizacija

Gradska organizacija se formira radi sprovođenja politike Pokreta na teritoriji gradova koji u svom sastavu imaju gradske opštine i opštinske organizacije Pokreta.

Organi gradske organizacije su Skupština, Gradski odbor, Predsednik i Predsedništvo i Izvršni odbor.

Osnovne nadležnosti Gradskog odbora:

 1. vodi politiku i sprovodi odluke Pokreta na svojoj teritoriji;
 2. predlaže kandidata za gradonačelnika;
 3. daje mišljenje na predlog liste kandidata za opštinske izbore;
 4. utvrđuje liste kandidata za gradske odbornik, uz saglasnost predsedništva;
 5. predlaže poslanike svoje teritorije;
 6. predlaže Predsedništvu raspuštanje opštinskih organizacija i imenovanje poverenika na teritoriji svoje organizacije;
 7. sprovodi izbor delegata za Skupštinu Pokreta;
 8. na zajedničkoj sednici sa odborničkom grupom u Skupštini grada određuje kandidate za funkcije i uskraćuje podršku funkcionerima u gradskim organima, i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje grada.

Redovna skupština gradske organizacije održava se po pravilu svake četvrte godine, a vanredna po potrebi.

Izbori za Predsednika, članove Gradskog odbora mogu se vršiti na neposrednim izborima na kojima glasaju svi članovi sa teritorije gradske organizacije. 

Način izbora, broj članova Gradskog odbora, određuje Izvršni odbor na obrazloženi predlog Gradskog odbora u skladu s Pravilnikom o lokalnoj organizaciji.

Na gradske odbore koji, na svojoj teritoriji nemaju opštinske odbore, primenjuju se odredbe koje se odnose na Opštinski odbor.

Skupština gradske organizacije donosi odluke većinom glasova članova Skupštine gradske organizacije na sednici na kojoj je prisutna većina članova Skupštine gradske organizacije.

Član 78.

Pokrajinska organizacija
 

Pokrajinska organizacija se formira radi sprovođenja programskih ciljeva Pokreta na teritoriji pokrajina.       

Organi Pokrajinske organizacije su: Skupština pokrajinskog odbora, Predsednik pokrajinskog odbora, Pokrajinski odbor i Izvršni odbor pokrajinskog odbora.        

Mandat organa Pokrajinske organizacije je četiri godine.           

Skupštinu pokrajinske organizacije čine:

 1. Članovi Glavnog odbora sa teritorije pokrajine;
 2. Poverenici sa teritorije pokrajine;
 3. Delegati gradskih i opštinskih odbora sa teritorije pokrajine, čiji broj u odnosu na članstvo određuje Pokrajinski odbor.

Nadležnosti Skupštine pokrajinske organizacije:

 1. Sprovodi programska načela i odluke Pokreta na svojoj teritoriji;
 2. usvaja izborni program za pokrajinske izbore i imenuje izborni štab za pokrajinske izbore na predlog Pokrajinskog odbora;
 3. bira Predsednika pokrajinske organizacije, Predsednika Izvršnog odbora pokrajinske organizacije i sedam članova Pokrajinskog odbora;
 4. usvaja izveštaj Predsednika, Pokrajinskog odbora i Izvršnog odbora pokrajinske organizacije;
 5. Predlaže kandidate za Predsednika i članove Vlade pokrajine.      

Skupština pokrajinske organizacije donosi odluke većinom glasova članova Skupštine pokrajinske  organizacije na sednici na kojoj je prisutna većina članova.      

Pokrajinski odbor čine:

1.  Predsednik pokrajinskog odbora

2.  Članovi Pokrajinskog odbora

3.  Predsednik Izvršnog odbora pokrajinske organizacije

4.  Članovi Predsedništva Pokreta sa teritorije pokrajine

Nadležnosti Pokrajinskog odbora:

 1. Sprovodi programska načela i odluke na teritoriji pokrajine između dve sednice Skupštine pokrajinskog odbora;
 2. bira članove Izvršnog odbora pokrajinske organizacije na predlog Predsednika Izvršnog odbora pokrajinske organizacije;
 3. predlaže listu kandidata za pokrajinske poslanike Predsedništvu Pokreta, na predlog gradskih i opštinskih odbora sa teritorije pokrajine;
 4. potvrđuje liste kandidata za opštinske i gradske odbornike na teritoriji Pokrajine, osim za gradske opštine;
 5. predlaže Izvršnom odboru Pokreta raspuštanje opštinskih i gradskih odbora na teritoriji Pokrajine i predlaže poverenike u ovim slučajevima;
 6. formira radna tela u skladu sa potrebama pokrajinske organizacije.

Pokrajinski odbor donosi odluke većinom glasova članova na sednici na kojoj je prisutna većina članova.

Predsednik pokrajinske organizacije:

 1. Predstavlja pokrajinsku organizaciju;
 2. stara se o izvršavanju odluka Skupštine pokrajinske organizacije i Pokrajinskog odbora;
 3. sprovodi politiku Pokreta na nivou pokrajine u okviru Programa, utvrđuje i iznosi političke stavove Pokreta na nivou pokrajine;
 4. saziva i po pravilu predsedava sednicama Skupštine pokrajinske organizacije i Pokrajinskog odbora.;
 5. imenuje i razrešava zamenika predsednika pokrajinske organizacije Pokreta iz reda članova Pokrajinskog odbora;
 6. podnosi izveštaj o radu Skupštini pokrajinske organizacije;

Izvršni odbor pokrajinske organizacije:

 1. Saziva ga i vodi predsednik Izvršnog odbora pokrajinske organizacije;
 2. operativno se bavi infrastrukturom i organizacijom na teritoriji pokrajine;
 3. radi na širenju mreže Pokreta na teritoriji pokrajine, u saradnji sa Izvršnim odborom Pokreta
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Pokrajinski odbor.

Član 79.
Regionalni predstavnik

Regionalni predstavnik se bira radi koordinacije opštinskih i gradskih organizacija sa te teritorije i radi širenja organizacije Pokreta na tom regionu.

Regioni su Istočna Srbija, Zapadna Srbija, Centralna Srbija i Južna Srbija.

Organizacija i rad Regionalnih predstavnika se definiše Pravilnikom o lokalnoj organizaciji.

Mandat  regionalnog predstavnika traje četiri godine.

Osnovne nadležnosti Regionalnog predstavnika:

 1. vodi politiku i sprovodi odluke Pokreta na svojoj teritoriji;
 2. predlaže Predsedništvu raspuštanje opštinskih organizacija i imenovanje poverenika na teritoriji svoje organizacije;
 3. daje mišljenje predsedništvu o listama kandidata za gradske i opštinske odbornike na teritoriji regiona;
 4. predlaže kandidate za poslanike sa svoje teritorije.

 

Izbori za Regionalnog predstavnika mogu se vršiti na delegatskim izborima na kojima glasaju svi članovi sa teritorije tog Regiona.

VI DEO

MATERIJALNO POSLOVANjE

Član 80.

Izvori iz kojih Pokret pribavlja sredstva potrebna za obavljanje stranačkih aktivnosti, redovnog rada i troškova izborne kampanje su:

 1. Javni izvori – novčana sredstva i usluge i dobra koje daju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, njihovi organi, kao i organizacije čiji su oni osnivači
 2. Privatni izvori - članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica, nasledstvo, legati, prihodi od imovine Pokreta i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Republici Srbiji.

Član 81.

Predsedništvo usvaja finansijski plan najkasnije do 31. decembra tekuće godine za iduću kalendarsku godinu na predlog zastupnika Pokreta.

Pokret vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa Zakonom.

Član 82.

Raspodela prihoda od članarine i drugih privatnih izvora iz kojih Pokret pribavlja finansijsko-materijalna sredstva u skladu sa Zakonom, kao i druga pitanja u vezi sa članarinom, bliže se određuju pravilnikom kojim se uređuje plaćanje članarine i posebnim odlukama nadležnih organa Pokreta.

Član 83.

Opštinski, gradski i pokrajinski odbori, dužni su da jednom godišnje podnose Izveštaj o finansijskom poslovanju Sekretarijatu.

Zastupnik podnosi izveštaj Predsedništvu Pokreta o poslovanju Pokreta jednom godišnje.

 

VII DEO

OPŠTI AKTI POKRETA

Član 84.

Opšti akti Pokreta su:

 1. Statut;
 2. Pravilnici;
 3. Poslovnici;
 4. Drugi opšti akti.

 

Poslovnike donosi onaj organ čiji se rad tim poslovnikom reguliše.

 

Opšti akti Pokreta, ukoliko nije drugačije propisano Zakonom, stupaju na snagu u roku od osam dana nakon objavljivanja na oglasnoj tabli Pokreta, s tim što isti mogu stupiti na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

 

Pravilnike donosi Glavni odbor po postupku koji je regulisan Poslovnikom o radu Glavnog odbora većinom glasova članova Glavnog odbora, izuzev Pravilnika o pravima i dužnostima poslanika koji donosi Predsedništvo Pokreta.

VIII DEO

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85.
Mirovanje i obnova delatnosti

Odluku o mirovanju i obnovi delatnosti Pokreta donosi Skupština.

Pokret može doneti odluku o prestanku rada na Skupštini Pokreta za koju je potrebno dve trećine glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Odlukom o prestanku rada Skupština će odlučiti i o imovini Pokreta.

Član 86.
 Donošenje Statuta

Postupak za donošenje Statuta mogu pokrenuti Glavni odbor i Predsedništvo Pokreta.

Odluka o pokretanju postupka promene Statuta sadrži razloge i sastav komisije za promenu Statuta.

Komisija izrađuje prednacrt Statuta i upućuje ga na raspravu svim organima Pokreta, koja traje najmanje 15 dana. Nakon sprovedene rasprave na osnovu pristiglih stavova, Komisija sa mišljenjem Statutarne komisije, sačinjava nacrt Statuta koji dostavlja Glavnom odboru na razmatranje.

Nakon razmatranja i usvajanja ili odbacivanja podnetih amandamana, Glavni odbor utvrđuje predlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje. Skupština, glasanjem za tekst u celini, donosi Statut većinom glasova prisutnih članova.

Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Postupak za donošenje Programa, kao i izmene i dopune Programa, vrši se na isti način i po postupku predviđenim za Statut.

Postupak sprovođenja rasprave bliže se uređuje Pravilnikom o utvrđivanju politike Pokreta slobodnih građana.

Član 87.
 Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana po objavljivanju na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za privredne registre.     

Izabrani i imenovani organi Pokreta i drugi funkcioneri izabrani i imenovani pre donošenja ovog Statuta, nastavljaju da obavljaju svoje funkcije do prestanka mandata.

Prestanak mandata je definisan ovim Statutom, a početkom mandata se smatra datum izbora odnosno imenovanja kad je u pitanju Predsednik, članovi predsedništva, Izvršnog odbora i Političkog saveta, a u slučaju poverenika datum donošenja Pravilnika o radu lokalnih organizacija.

Organi i tela predviđeni ovim Statutom, a koji nisu postojali u prethodnom Satutu Pokreta će biti formirani na prvoj narednoj Skupštini.

 

Član 88.
Prestanak važenja Statuta

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi prethodni Statut Pokreta slobodnih građana

Član 89.
Važenje akata

Odredbe opštih akata Pokreta koje nisu u skladu sa ovim Statutom neće se primenjivati.