Pokret slobodnih građana povodom Međunarodnog dana žena ističe solidarnost sa svim ženama, građankama Republike Srbije, u zajedničkoj borbi za jednakost i ravnopravnost žena i muškaraca. Država mora da osvesti potrebu za zajedničkom borbom za adekvatno poštovanje i garantovanje prava žena iz razloga što jedino tako možemo napredovati kao društvo i postati društvo jednakih mogućnosti.

Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost naglašava da u Srbiji imamo de facto sistemsko zapostavljanje žena, a koje se ogleda u ogromnom broju rodno zasnovanog nasilja gotovo svakodnevno. Na žalost, umesto da se kontinuirano radi na preventivnom pristupu u cilju otklanjanja uzroka nasilja, u našoj državi nasilje nad ženama najčešće ostaje čak i bez adekvatne reakcije državnih organa nakon prijave istog. Osim nasilja prema ženama, odnos koji trenutna vlast ima prema građankama ogleda se u svim sferama javnog i privatnog života žena, a koji je proizvod rodnih normi i podela koje donosi patrijarhat koji se podržava od strane najviših državnih zvaničnika.

Naročito ističemo loš položaj žena i devojčica sa određenim fizičkim ili mentalnim teškoćama, Romkinja ili pripadnica bilo koje ranjive kategorije stanovništva, a koje su izložene višestrukoj diskriminaciji uz poražavajuću neosetljivost države na probleme sa kojima se one svakodnevno susreću

Pokret slobodnih građana oštro osuđuje tolerisanje nipodaštavanje žena, naših građanki i to u vidu kršenja njihovih radnih prava i prava u vezi sa radom, kao što su niže plate, nemogućnost korišćenja bolovanja ili uslovljavanje na odricanje od porodice od strane poslodavca, seksualno uznemiravanje, omalovažavanje i potcenjivanje. 
Pokret slobodnih građana želi da gradi Srbiju kao pravnu državu, državu demokratskih vrednosti i vladavine prava u kojima je žena jednaka u svim svojim pravima sa muškarcima i to ne samo deklarativno, već pre svega u praksi! 

Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost