Pokret slobodnih građana poziva vladajuću SNS da hitno odustane od predloga za autentično tumačenje tri zakona, koji ima za cilj da se banke spasu od plaćanja troškova obrade kredita, koje su godinama protivzakonito naplaćivali građanima. Ovakvim predlogom vlast stavlja državu i pravosuđe na raspolaganje bankama, kao i uvek na štetu građana i privrede. Ukoliko predlog bude usvojen, građani neće moći da dobiju protivzakonito naplaćene troškove, a oni koji su već dobili banke pred sudom će morati da im vrate novac. 

 Pročitajte autorski tekst advokata Radomira Đunića, člana Predsedništva PSG, o tome kakve su sve posledice ove izmene.

 

Predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine R.Srbije Jelena Žarić-Kovačević, sazvala je sednicu istog Odbora za ponedeljak, 5.jul 2021.godine, s predloženim dnevnim redom od tri tačke:

prva, razmatranje Predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe čl.1066.st.2.Zakona o obligacionom odnosima, koji predlog je sama sačinila,

druga, razmatranje predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe čl.41.st.1.i 2. i čl.43.st.2.i 3.Zakona o zaštiti potrošača, koji predlog je podneo narodni poslanik Dejan Kesar, i

treća, razmatranje predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe čl.17.st1.Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji predlog je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.

 

Narodni poslanik Luka Kebara, koji je član istog Odbora, nije podneo nijedan predlog, verovatno, iz razloga što se predlozi ne sačinjavaju na kineskom jeziku.

 

Specifičnost ovih predloga autentičnih tumačenja koje daje Narodna skupština kao zakonodavno telo je da usvajanjem sva tri predloga autentičnih tumačenja odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koje odredbe sudovi u Srbiji u prethodnom periodu tumače tako što usvajaju tužbe protiv poslovnih banaka, sada budu osakaćene navodnim tumačenjem donosioca, Narodne skupštine, tako što će se iste odredbe tumačiti u korist poslovnih banaka, iako u stručnoj javnosti nema dileme da nikakvo tumačenje odredbama od kojih se neke primenjuju 43 godine nije potrebno, jasne su i precizne.

 

Iz ovog proizilaze posledice po sve građane koji su podneli tužbe, koji su dobili pravnosnažne i izvršne presude i naplatili potraživanja protiv banaka, kao i one građane čiji su parnični postupci u toku.

 

Nema nikakve dileme da je ovih troje tzv.narodnih poslanika podnoseći isključivo predloge u vezi ove materije razotkrilo sebe, kao instrumentčiće svog partijskog aparata koji se u očiglednom sporazumu sa interesnom grupom poslovnih banaka ili nekom drugom interesnom grupom, upustio u ovakvu zakonodavnu vratolomiju, razotkrilo političku organizaciju kojoj pripadaju kao interesnu grupaciju koja će radi novca, privida uticaja i svega nemoralnog i nezakonitog a što ima cenu u novcu, moći i vlasti, izdati na prvom mestu, sve građane ove zemlje, pa i građane koji su glasali za tu političku organizaciju i razotkrilo svu slabost ovakve jednopartijske Narodne skupštine, koja u slučaju usvajanja ovakvih autentičnih tumačenja – prestaje da bude zakonodavna vlast i, umesto glavnog izvora vlasti u državi, postaje sluga interesnih grupa i sa njima povezanih političkih organizacija.

A posle toga, Srbija postaje jedina država u kojoj podela vlasti ima, pored izvršne i sudske, bankarsku vlast kao treću granu vlasti!

 

Ovakvim „autentičnim tumačenjima“, i onaj deo sudstva koji, s ponosom, može poneti epitete stručnog i nezavisnog, biće bačen u procesni zakonski i materijalni zakonski, tamni vilajet, jer:

  • pravnosnažno okončani i, možda već, izvršni i naknadom štete okončani sudski  postupci, uz ispunjenje procesnih pretpostavki, mogu biti predmet ispitivanja po vanrednim pravnim lekovima, radi ujednačavanje sudske prakse, npr.,
  • započeti parnični postupci, u kojima su se pre donošenja ovih „autentičnih tumačenja“ materijalni propisi, pomenute odredbe navedena tri zakona tumačili u korist građana, tužilaca, parničnih stranaka, od donošenja ovih „autentičnih tumačenja“ biće tumačeni u korist banaka,
  • pravna sigurnost, shodno prethodno navedenom, biće potpuno urušena, a izvesnost u tačnost i preciznost zakonske norme neće postojati, jer ako nekakva interesna grupa, ma koliko moćna, u očiglednom dosluhu sa bilo kojim brojem narodnih poslanika, ili političkom organizacijom, može da zdrobi kamenove  međaše obligacionog prava, promenom zakona u nezakonitim procedurama, onda je bezakonje konačno i fatalno, povratka nema.

 

Koga briga i za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima EU?

 

In medias res, kako bi rekla struka, autentična tumačenja koje članovi Odbora predlažu da Narodna skupština Srbije, buduća Narodna skupština Banaka Srbije, usvoji su sledeća:

  1. Odredbe člana 1066.st.2.Zakona o obligacionom odnosima, usvojenog 1978.godine, kojim je predviđeno „Ugovorom o kreditu utvrđuje se iznos, kao i uslovi davanja, korišćenja i vraćanja kredita“, posle „obrade autentičnim tumačenjem“ biće „razumevana tako da je punovažna odredba ugovora o kreditu kojom je, kao uslov davanja, korišćenja ili vraćanja kredita, predviđeno da korisnik kredita banci prilikom puštanja kredita u tečaj ili tokom trajanja kreditnog odnosa isplati paušalno određenu naknadu za bankarsku uslugu, kao što je naknada za obradu, odnosno troškove obrade kredita, naknada za puštanje kredita u tečaj, naknade za praćenje kredita i drugo.“
  2. Odredbe čl.41.st.1 i 2.Zakona o zaštiti potrošača, kojima je predviđeno „Ugovorna odredba obavezuje potrošača ako je izražena jednostavnim, jasnim i razumljivim jezikom i ako bi je shvatio razuman čovek potrošačevog znanja i iskustva“, biće „razumevana da kod odredbe ugovora kojom se korisnik kredita obavezuje da banci isplati naknadu za obradu kredita, troškove obrade kredita naknadu za praćenje kredita ne znači da je banka dužna da specifikuje sopstvene troškove“.
  3. Odredba čl.17.st.1.Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga „Banka i davalac lizinga dužni su da korisniku pruže informacije i odgovarajuća objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor o depozitu, kreditu ili lizingu“ biće „razumevana tako da time što korisniku nije dostavljena specifikacija, struktura ili metodologija obračuna naknade za obradu kredita, odnosno troškova obrade kredita, naknada za puštanje kredita u tečaj, naknada za praćenje kredita i slično, korisnik nije doveden u zabludu“.

 

Svakom građaninu koji je imao bilo koji od navedenih problema u vezi poslovnog odnosa sa bilo kojom poslovnom bankom, jasno je o čemu se radi.

Sudijama je ovim „autentičnim tumačenjima“ „pojašnjeno“ da dosadašnje shvatanje imperativnih zakonskih normi koje su prihvatili i primenjivali, VIŠE NE VAŽI, UBUDUĆE, UMESTO ZAKONA, VAŽI AUTENTIČNO TUMAČENjE!

 

 

Ovim troma zlosrećnim tzv.narodnim poslanicima koji su postali glasnogovornici nezakonitih de facto izmena zakona, nije potrebno ni da bude jasno „šta čine“, niti na šta se kamenom bacaju, bitno je da su potpisali, ono što im je dato da potpišu i da će pročitati obrazloženja koja su nemušta, nestručna, nepismena i životno invalidna, ali „čine posao“!

 

Nisu oni ni čuli za prof.Mihaila Konstantinovića, čiji Zakon o obligacionim odnosima iz 1978.god., uz promenu naziva po državi u kojoj se primenjuje, primenjuju sve republike bivše Jugoslavije.

Ali, u Srbiji postoje predlagači i donosioci „autentičnih tumačenja“!

 

Naposletku, u zemlji u kojoj ministarka pravde ne poznaje penalni sistem svoje zemlje, ustanovljen materijalnim krivičnim zakonodavstvom, i u tabloidnoj emisiji na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, uvodi krivične sankcije koje se zovu smrtna kazna i „robija“, zašto bi bio problem, ako se u najpoznatijem narodnom pozorištu, u šta se u jednopartijstvu SNS, pretvorila Narodna skupština, izvede predstava „Odbor za zakonodavstvo udovoljio bankama“! Sledeća predstava u Narodnoj skupštini će biti „Odbor za zakonodavstvo izdao autentična tumačenja Zakona o parničnom postupku da bi sudije znale kako da presude“, pa „Odbor za zakonodavstvo izdao autentično tumačenje Krivičnog zakonika – uvedena smrtna kazna i robija sa bukagijama, specijalitet Odbora za zakonodavstvo“!

 

Ali, razigrani SNS „zakonodavci“ ne zaboravite…:

  • kako je prošao predloženi nacrt izmena Zakona o parničnom postupku, pre nepunih mesec dana,
  • stotine hiljada tužbi su podnete u ime građana, koji glasaju, koji imaju porodice, koje glasaju, i koji za VAS NIKADA VIŠE NEĆE GLASATI, posle ovoga,
  • svaku tužbu podneli su advokati kojima ne možete NIŠTA AUTENTIČNO TUMAČITI, i kojima jeste, kao i časnim, poštenim i nezavisnim sudijama, kojih će biti sve više, poznat i čl.1065.Zakona o obligacionim odnosima kojim je bogišićevski (mada, niste vi čuli za Valtazara…) prosto, precizno, jasno i bez potrebe za vašim autentičnim tumačenjima, određeno: „Ugovorom o kreditu banka se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu KAMATU i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom“.

Tako, da vašim „autentičnim tumačenjima“ pozakonjeni troškovi obrade kredita, naknade za praćenje kredita i sve naknade koje su nesrećni građani plaćali, a VI pokušavate da ih sprečite da iste naplate, nisu kamata, koju VAŠI SARADNICI POSLOVNE BANKE, mogu da naplate.  

 

Igrajte se zakona, igrajte se u društvu banaka i drugih interesnih grupa, nemojte poštovati ni Ustav, ni zakone, ne znate vi to, niko vam nije pokazao kako se to radi – niste učili kad je bilo vreme.

 

Kad građani ove zemlje odluče da Nema ni koraka nazad! – učićete težim putem!

 

Radomir M.Đunić, advokat

član Predsedništva PSG